توضیحات

پودر کلسیم هیدروکساید مروابن در معالجه کانال ریشه مصرف می شود و اثر آن به علت خاصیت باکتری زدایی در عاج های پوسیده است. کلسیم هیدروکساید با آب مقطر یا سرم فیزیولوژی ایجاد خمیری می کند که به راحتی در کانال ریشه جریان می یابد و به آسانی با شست و شوی کانال از آن خارج می گردد.

ویژگی های پودر کلسیم هیدروکساید مروابن:

  • تحریک تشکیل بافت سخت در عاج ریشه
  • خاصیت ضدعفونی و میکروب زدایی
  • ترمیم استخوان فک اطراف ریشه
  • پرکردن موقت کانال های عفونی
  • معالجه کانال ریشه

کلسیم هیدروکساید یک ماده قلیایی نسبتا قوی بوده که خاصیت آنتی باکتریال آن مانع از رشد میکروبها داخل کانال می شود . پودر کلسیم هیدروکساید غالبا برای ضدعفونی کردن ریشه دندان و پانسمان انتهای کانال دندان و همچنین جهت پوشش پالپ و زیر لایه در زیر پر کردگی بسیار مناسب می باشد. از دیگر مزایای این پودر می توان به درمان غیر مستقیم پالپ اشاره کرد، که رواج زیادی میان داندانپزشکان یا متخصصین اهل فن دارا می‌باشد.

بررسی اثر کلسیم هیدروکساید مروابن به عنوان داروی داخل کانال بر ریزنشت اپیکال:

طی یک مطالعه تجربی آزمایشگاهی، از 46 دندان کشیده شده تک ریشه انسانی استفاده گردید. نمونه‌ها پس از آماده سازی و شکل‌دهی کانال‌ها به روش استپ بک (فایل اصلی ناحیه اپیکال شماره 35) به طور تصادفی در 2 گروه آزمایشی 20 تایی و دو گروه شاهد مثبت و منفی 3 تایی قرار گرفتند. در گروه 1 کانال ریشه به وسیله خمیر هیدروکسید کلسیم پوشانده شد و در گروه 2 دارویی داخل کانال قرار نگرفت. تمام دندان‌ها به مدت 1 هفته در انکوباتور در دمای 37 درجه سانتی‌گراد و رطوبت 100% قرار گرفتند. بعد از 7 روز گروه 1 خمیر هیدروکسید کلسیم توسط شستشو با نرمال سالین و حرکات چرخشی فایل اصلی ناحیه اپیکال از کانال ریشه خارج گردید. سپس تمامی کانال ها با گوتاپرکا و سیلر AH26 به روش تراکم جانبی پر و به مدت 72 ساعت در رطوبت 100% و دمای 37 درجه سانتی‌گراد نگهداری شدند. سپس تمامی نمونه‌ها به مدت 1هفته در جوهر هندی شناور گشتند و پس از شفاف سازی بیشترین میزان ریزنشت اپیکال هر یک از نمونه‌ها توسط استرئومیکروسکوپ با بزرگنمایی x4 اندازه‌گیری شد و نتایج به دست آمده توسط آزمون آماری T-test و Chi-square ارزیابی گردید.

یافته‌ها

نتایج آماری به دست آمده هیچ گونه تفاوت معنی‌دار را بین دو گروه آزمایشی نشان نداد. (068/0=P)

نتیجه‌گیری

بر پایه این مطالعه کلسیم هیدروکساید مروابن که به منظور کمک به حذف باکتری ها از داخل کانال ریشه به کار می‌رود باعث افزایش ریزنشت اپیکال نمی‌شود.

توضیحات تکمیلی

وزن 0.040 kg
پودر کلسیم هیدروکساید مروابن
  • پودر کلسیم هیدروکساید مروابن
  • پودر کلسیم هیدروکساید مروابن