ثبت انتقادات و شکایات :

    مشتری گرامی :
    درصورتی که از نحوه ارائه خدمات میهن دنتال انتقاد یا شکایتی دارید ، لطفا فرم ذیل را با ارائه جزئیات دقیق تکمیل نمایید :